Общи условия към договорите с клиентите

Място на извършване на услугата

 Счетоводното обслужване се извършва в офиса на Адвайзър.БГ, на адрес: София, Бул. „Ал.Стамболийски“ No.235, ет.1, офис 1 , с работно време 08:30-17:30.

 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи, предоставени от клиента в офиса на Адвайзър или по електронна поща
 • Осчетоводяване на банкови операции
 • Изготвяне и подаване на месечна декларация по ЗДДС или вътрешно общностни доставки
 • Осчетоводяване на разходи за труд и работна заплата, осигуровки и болнични листа
 • Водене на регистри – активи и пасиви, начисляване на амортизации, лихви, преоценки
 • Изготвяне на ГФО, Данъчна декларация и попълване на годишна статистическа форма

Допълнителни услуги, включени по желание на клиента, срещу месечно възнаграждение

 • Интернет банкиране за сметка на клиента
 • Издаване на фактури
 • Следене на ликвидността и изготвяне на паричен поток (прогноза)
 • Следене на комунални плащания
 • Следене на задължения за МДТ

Цена и плащания

 • Адвайзър обслужва клиентите си на база сключен договор
 • Цената за абонаментно обслужване се договаря на база услуги поискани от клиента (основни и/или допълнителни), оборота документи, сложността на стопанските операции и структурата на активите по предоставени от клиента данни. В случай, че има несъответствие между предоставената информация и реално извършения обем дейност, страните се договарят за промяна на условията на обслужване.
 • Адвайзър има право да спре предоставянето на услугата към клиент в случай на забавяне на плащанията, по която и да е издадена фактура с повече от 30 дни. Всички негативни последици, произтичащи от спиране на услугата поради забавяне в плащанията са за сметка на клиента
 • Услуги, поискани от клиента, но невключени в абонамента се заплащат допълнително

Счетоводното обслужване не включва

 • Консултации относно бизнес управление, престуркуриране на фирмите, продажба на активи, сделки по финансирания, придобивания, кредити, данъчни оптимизации и др.
 • Консултации относно административни процеси във фирмите, които се обслужват, както и взаимоотношения с техни клиенти, контрагенти и персонал.
 • Логистика, куриерски и администртивни дейностти, както и комуникация с доставчици или клиенти.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически лица-собствници, служители, други.
 • Консултации, дейности или други, касаещи свързани ли лица с клиенти на Адвайзър, но които не се обслужват от дружеството

 

Допълнителни услуги срещу заплащане

• Участие в сделки по вливания, придобивания, продажби, финансирания, преструктурирания и др.
• Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически лица
• Заявяване и получаване на документи от данъчни,осигурителни,банкови институции, на място от страна на служител на Адвайзър

 Административни услуги

• Следене на задължения за МДТ, портфейли ЦК,
• Логистика, куриерски и административни дейностти,
• както и комуникация с доставчици или клиенти