Счетоводство

Счетоводен абонамент

Услугата обхваща всички счетоводни дейности, необходими според законодателството на Република България за функционирането на юридическите лица.

Качественото счетоводното отчитане на стопанските операции е во основата на получаване на вярна и точна информация за това какво става с финансите на фирмата. Ние осъществяваме пълното счетоводно обслужване спазвайки основни принципи на работа

  • Персонален подход при установяване на счетоводните политики и процедури.
  • Гъвкаво и съобразно с вашите нужди ценообразуване
  • Конфиденциалност и иновативност
  • Допълнителни услуги в сферата на корпоративните финанси, инвестиционното банкиране и управлението на персонала.

P

Счетоводни документи

Вие ни предоставяте документите за извършените стопански операции през текущия месец (периодично) и до 5то число на следващия месец, след което ние ги въвеждаме в специализиран счетоводен софтуер.

Плащания и интернет банкиране

Управлението на ликвидността на фирмата ви може да бъде поверено на наши експерти, които ще изготвят регулярно прогнози за паричния поток в краткосрочен аспект и необходимостта от вземане на оперативни решения от ваша страна за покриване на плащания или инвестиции.

Ние ползваме пасивно интернет банкиране към вашите сметки, като осъществяваме въвеждането на всички поискани от вас плащания, а за вас остава потвърждението им.

Ако имате периодични плащания, лизинг, кредит или др, ние ще следим падежите им вместо вас, така че да няма неприятни изненади.

Финансови отчети

Крайната стъпка за формирането на финансовата картина на вашия бизнес са финансовите отчети. Те са необходими на вас за анализ на бизнеса ви, задължителни за подаване на годишната ви данъчна декларация и статистическа информация, но те могат да бъдат свързани и с кандидатстване за банков кредит или привличане на инвеститори в бизнеса. Ето защо, ние вярваме, че периодичното им изготвяне и обсъждане с вас ще ви помогне да се чуствате много по-сигурни във финансовата картинка на бизнеса ви ежедневно, а не след края на финансовата година.

R

Справка и възстановяване на ДДС

Ежемесечно, до 14-то число на месеца предварително обсъдената с вас справка по ЗДДС се изготвя и подава в НАП, посредством електронен подпис. Ревизии по ДДС, които са свързани с процедурата по възстановяване на данък добавена стойност, в случай на 3 последователни месеца на възстановяване, ще бъдат обслужвани от наши експерти.

i

Активи

Всички инвестиции на фирмата ви представляват нейните активи. Ние изготвяме амортизационен план и съобразно с вашите виждания за периода на тяхната експлоатация и полезен живот и на база на законовите данъчно признати амортизационни ставки ще извършваме счетоводното обезценяване на активите ви.

Местни данъци и такси, осигуровки

Ние следим периодично вашите задължения директно в портала на НАП за местни данъци и такси. При възникване на ново задължение ще ви информираме с цел да сте наясно какво очаква от вас държавната администрация – НАП, НОИ, Общинска администрация и др.  

Софтуер и поддръжка

Ние ползваме WorkFlow @ – ERP система за малки и средни предприятия с предмет на дейност търговия, услуги или не сложно производство.  

~

Защита на личните данни

Ние сме отговорни за опазване на личните данни, в съответствие с директивата – GDPR, като подробна информация може да получите на следния адрес:

София, бул. Ал.Стамболийски 235, офис 1