Нашият екип

Нашият екип

Ние  – екипът на   Advisor.bg  поемаме неспецифи чните дейности , давайки възможност  на   клиентите си   да оптимизират  своите разходи за финансово -счетоводно , правно и технологи чно  обслужване , застраховане , поддръжка и управление  на автопарка и други , като насо чат  ресурсите си основно вразвитието на своя  бизнес .

Иво Сеизов

Иво Сеизов

Управител

Доказан професионалист в сферата на финансовите пазари и инвестициите. В периода 2004-2011 година е изпълнителен директор на инвестиционните посредници СТС Финанс АД, Булброкърс ЕАД и Евро-Финанс АД, а също така и в управляващо дружество  Еф Асет Мениджмънт АД. Основава www.advisor.bg като фирма за корпоративно обслужване през 2006. През 2015 основава инвестиционен посредник Файнекс, като с това допълва цялостното финансово обслужване на клиентите на Advisor.bg

 seizov@advisor.bg   +359 879 166 999

Георги Христов

Георги Христов

Инвестиции и риск мениджмънт

Георги Христов отговаря за финансовото консултиране на клиентите ни. Той е лицензиран от КФН като Инвестиционен Консултант и Брокер на Ценни книжа. Притежава две магистратури от СУ „Св. Кл. Охридски” по специалности „Статистика и Финансова Иконометрия” и „Славянска филология”.  Георги има научни доклади и научна публикация (2016) на тема Подходи за структуриране на портфейл от ценни книжа”. Има дългогодишен професионален опит в сферата на хазартния бизнес,  като риск мениджър  и също така като брокер на ценни книжа и финансов анализатор.

g.hristov@advisor.bg   +359 879 166 996  

Теодора Новева

Теодора Новева

Счетоводство и данъци

Теодора Новева се присъединява към екипа на www.advisor.bg в началото на 2018 с основна цел развитие на компанията в посока фокус върху нуждите на клиента и повишаващата се конкурентна среда и регулаторни изисквания пред бизнеса. В периода 2000 – 2017 година г-жа Новева е изпълнявала длъжността главен счетоводител в компании в сферата на здравеопазването, строителството и инвестиции в недвижими имоти, технологични фирми и холдингови дружества приети за търговия на Българска Фондова Борса – София АД. Успоредно с отговорностите като главен счетоводител е заемала длъжността директор за връзки с инвеститорите. 

Теодора Новева притежава  магистратура по счетоводство от УНСС, както и магистърски степени по Икономика на здравеопазването от Медицински университет – Факултет по обществено здраве и Трудова и организационна психология от  Софийски университет Св.Климент Охридски – Философски факултет.

noveva@advisor.bg   +359 879 166 997

Росица Петкова

Росица Петкова

Клиентски операции

Росица Петкова отговаря за счетоводното обслужване и комуникацията с клиентите и обслужващите институции. От началото на 2017г. е част от екипа на счетоводното звено, след като премина успешно етапите на стажантската програма на компанията.  През 2017г. и предстои и да се дипломира в УНСС със специалност „Счетоводство и контрол“.

 petkova@advisor.bg  +359 879 166995