Счетоводство

Абонамент

Цялостното финансово – счетоводно обслужване позволява на експертите ни да подсигурят вашия бизнес с отлично състояние на счетоводните регистри при спазване на всички законови регулации. Услугата позволява на клиентите да използват ресурсите си в бизнес развитието си, без да ангажират персонал, офис пространство и оборудване за поддръжката на счетоводен отдел. В допълнение екип от професионалисти редуцира риска при напускане на отговорен счетоводител и свързаните с това сътресения в дейността.

Счетоводител „Под наем“

Ние Ви предлагаме и счетоводно обслужване на място при клиента от служител на Advisor, кoйто организира , контролира и отговаря за счетоводните процеси на място, ползвайки ресурсите на цялата фирма. Тази услуга е предназначена в случаи на напускане на отговорен счетоводител, назначаване на нов екип, както и специфични ситуации ограничаващи изнасянето на документи извън вашия офис. Така, за определен период от време, ние ще изготвим доклад за текущото състояние на счетоводните регистри и финансовото състояние на компанията, ще гарантираме приемственост между напускащият счетоводител и новоназначеният служител, без да се нарушават оперативните процеси.

Регистрация на фирма

Ние поемаме своята роля в регистрирането на „start up“ компании, като подсигуряваме на нашите клиенти всичко необходимо за започване на дейността. Изготвяме пълен набор от документи и извършваме регистрация на фирма в Търговски Регистър .Подсигуряваме адрес кореспонденция и зала за провеждане на срещи по заявка на клиентите. Съдействаме при откриване на банкови сметки, отпускане на кредити от банки и др финансови операции. Управляваме паричните потоци, така че компанията да посреща своите задължения адекватно

Трудови равоотношения

Цялостното ТРЗ обслужване включва изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики, прилежащо щатно разписание и структура, подготовка и изготвяне на заплати, осигуровки и данъци. Клиентите ни получават групов файл за разплащанията по заплати, както и в последствие необходимите докумнети за болнични и декларации Nо -6

Индивидуален подход към всеки клиент

Въпроси и отговори

Какво представлява - счетоводител "Под наем"

Напуска ви единствения счетоводител и не може да откриете нов?
Ние ще изпратим наш служител на място при вас, който да поеме текущите задължения и да ви подсигури достатъчно време до намирането на нов счетоводител.
В допълнение ние може да организираме кампания по набиране на персонал, да подготвим списък с предварително одобрени кандидати и ви предложим въвеждане в спецификата на вашата дейност, на служителя който изберете.

Как да регистрирам фирма

 

Ако все още сте в началото, то ние ще се погрижим за всичките аспекти и процеси по учредяването на фирма, изготвянето на съответната документация и откриване на банкови сметки. Ако бизнеса изисква специални разрешения и лицензи, нашите експерти ще ви съдействат за изготвянето на съответната документация.

Основните стъпки са следните:

Избор и запазване на име на фирма

Изготвяне на пакет документи за вписване в Търговския регистър

Подаване на заявление

Консултация за типа на фирмата и учредителният акт

Регистриране на фирма и фирмен печат

Регистрация по ДДС

Какво включва абонаментът

Въвеждане и осчетоводяване на първични счетоводни документи
Поддържане на инвентарна книга и амортизация на активи
Управление на паричните потоци и електронно банкиране
Изготвяне на ежемесечни декларации по ДДС и VIES
Изготвяне на финансови отчети, баланс, ОПР, Парични потоци и др
Публикуване на финансови отчети и доклад за дейността в Търговски Регистър
Консултации и изготвяне на корпоративен сметкоплан
Съхранение на архив

 

Какво се включва
асдаДАСДА